u3c3进不去

u3c3进不去

心主脑门肝主骨,脾居腰角肺额前;肾位顶癫命门后,左边属血气右边。故其本在肾,其末在肺,皆积水也。

知其要者,一以贯十,十以贯百,可千可万,一言而终;不知其要,流散无穷。此越人论脉之生于中胃,寸生于尺,阳生于阴也。

 膀胱不利为癃,除脾肺气虚,不能通调水道外,大率不出此两者也。假如妇人得病于经水来去之时,固有可验而知者,其若经脉久遏而不行,与夫协热而伤血,变生他证,如之何而见之?

是以运之小者其过小,运之大者其过大。肝咳之状,咳则两胁下痛,甚则不可以转,转则两下满。

然而,心之恶热者何?勿用治风消痰药,频服生化益血源。

经云∶升降浮沉则顺之,寒热温凉则逆之。菟丝子一名女萝,《尔雅》名为玉女。

Leave a Reply