MyGirl美媛馆20171207Vol271晓茜sunny64P

MyGirl美媛馆20171207Vol271晓茜sunny64P

若犯此酸闷者,促入冷水浴,勿忍病而畏浴也。若挽其胞系断者,其胞上则毙人。

纳煎取三升,分三服。 其有浮薄偏任之士,墙面轻信之夫,苟见一候之宜,不复量其夷险,故祸成不测,毙不旋踵。

<篇名>治服石心腹胀满方第十四内容:《病源论》云∶居处犯温,致令石势不宣,内壅腑脏与气相搏,故心腹胀满也。 若是热咳者,得酒于理,当瘥和也。

 皇甫谧论云∶或心痛如锥刺。热盛心下满,口焦燥欲饮,饮随呕吐,不安饮食也。

灸小腹横纹,当脐孔直下,一百壮。内容:《病源论》云∶夫野狐尿棘刺头,人误犯之者,则中其毒,多着手足指,肿痛热,有端居不出。

玄晏雅材将冷,廪丘温为先,药性本一而二论硕反,今之治者唯当务寻其体性之本源,其致弊之由善候其盈缩,详诊其大渊采撮二家之意,以病者所便为节消息斟酌,可无大过。今按∶加石决明方在治虚劳方中。

Leave a Reply