segui888

segui888

旧分赤浊为热,白浊为寒,非也。大便秘涩,加桃仁泥、玄明粉。

日早者,邪由深出浅也;日晏者,邪由浅入深也。秋令降敛,阳气内入,寒气外束,故每当秋凉,多觉口鼻气热,是其理也。

然有阳黄阴黄之分,盖热胜则为阳黄,湿胜而寒则为阴黄,不可概用寒药。血尽则气孤而无偶,为拳为块,奔迫散乱,水谷舍故趋新,水道辟为谷道,江汉两渠,并归一路,与交肠易位而出不同,安可用五苓再劫其阴。

详其意,是言阳风与阴寒相争,而为寒热往来,全与卫气无涉。今夏秋间卧床不起,濒亡者再,将家事分拨,安心服死,忽觉稍安,亦心死则身康之一征也。

大醉则上盛下虚,故卒厥。《伤寒论》少阴病但欲寐,即此意。

齿痛者,皆齿之根肉痛也,由风热湿之邪入聚为液、为涎,与齿间之气血相搏击而痛。下后热减不甚,热虽无,头痛身疼,而三四日后精神不慧,脉浮者,亦宜白虎汤汗之。

Leave a Reply